NEWS & ACTIVITY​

หลักสูตรผู้ควบคุม

ระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย

มาตรฐานการจัดการด้านอนามัย

สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมน้ำแข็ง

สู้โควิดไปด้วยกัน​

ความรู้เรื่องโควิดที่เกี่ยวข้องกับโรงน้ำแข็ง